Άλλες Υπηρεσίες

 

Εργατικά - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 •  Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης & ασφάλισης.
 •  Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας είτε ως εξωτερική συνεργασία είτε ως εσωτερική εντός των εκμεταλλεύσεων, με δυνατότητα επιστασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την ασφάλιση, όπως δικαιούμενες αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμό αποδοχών κρατήσεων, κ.α.
 • Εγγραφή επιχείρησης στο Ι.Κ.Α, Εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ , κ.λ.π

 

Διεκπεραιώσεις

 Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και εκτελεί μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της και των συμβούλων της τις ακόλουθες εργασίες διεκπεραίωσης:

 •  Διεκπεραιώσεις διοικητικών υποθέσεων.
 •  Πληρωμές εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Φ.Π.Α. και εξόφληση λογαριασμών.
 •  Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
 •  Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και κάθε είδους πληρωμών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

Αναπτυξιακά – Επιδοτούμενα Προγράμματα

  Υποστήριξη που χρειάζεστε για την ένταξη σας σε προγράμματα ενίσχυσης μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα φάσμα υπηρεσιών το οποίο χωρίζεται ως εξής:

 •  Επιδοτήσεις από τον O.A.E.Δ.
 •  Προγράμματα στήριξης επιδοτούμενα από την E.E μέσω EOMMEX και των αρμόδιων Υπουργείων.

 

Οργάνωση Επιχειρήσεων

  Το λογιστικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους. Συγκεκριμένα, ειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

 •  Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών
 •  Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων
 •  Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων.
 •  Δυνατότητα ανεύρεσης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις

 

Παροχή Υπηρεσιών προς τη Διοίκηση

  Το λογιστικό γραφείο υποστηρίζει την διοίκηση προσφέροντας μία γκάμα υπηρεσιών και ειδικά:

 •  Παρακολούθηση μέσω προγράμματος ταμειακών εισροών - εκροών.
 •  Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων.
 •  Κατάρτιση λογιστικών συστημάτων.
 •  Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας.
 •  Καθορισμό διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης.
 •  Κοστολόγηση αποθηκών και άλλων τομέων και υπηρεσιών.

 

Τραπεζικές Εργασίες

 •  Σύνταξη πληροφοριακών τραπεζικών εντύπων.
 •  Σύνταξη μελέτης για λήψη δανείων. Επικοινωνία με τράπεζες.
 •  Παρακολούθηση Επιταγών για προεξόφληση.
 •  Παρακολούθηση Τραπεζικών Δανείων.
 •  Έκδοση όλων των τύπων Δανείων.

 

Εξωτερικές Εργασίες

 •  Πληρωμή Φόρων.
 •  Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών.
 •  Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων.
 •  Έκδοση Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Θεώρηση Πίνακα Ωρών Εργασίας.
 •  Κατάθεση Αναγγελίας Πρόσληψης Προσωπικού.

 

Εργασίες στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

 •  Προσδιορισμός Παραγωγικότητας επιχειρήσεων.
 •  Χρονομέτρηση παραγωγικών εργασιών.
 •  Προσδιορισμός κόστους παραγωγής.
 •  Προτάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας.
 •  Σύνταξη οικονομικών μελετών σκοπιμότητας.
 •  Έλεγχος βιωσιμότητας επιχειρήσεων.
 •  Σύνταξη προϋπολογισμών και παρακολούθησή τους.

 

Oικοδομοτεχνικές Υπηρεσίες

 •  Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων - ιατρείων κ.λ.π. επιχειρήσεων.
 •  Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων, με την δυνατότητα εκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού.
 •  Μελέτη κόστους κατασκευών καθώς και χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης.
 •  Έκδοση Οικοδομικών αδειών.
 •  Επίβλεψη σε στατικές, Αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.
 •  Τοπογραφικές μελέτες.
 •  Ανακαίνιση καταστημάτων, επαγγελματικών χώρων και κατοικιών.
 •  Οικονομική εκτίμηση ακίνητου.
 •  Μεσιτικές Υπηρεσίες, όπως αγορές - πωλήσεις κατοικιών - οικοπέδων - επαγγελματιών χώρων.
 •  Νομιμοποίηση - τακτοποίηση αυθαιρέτων και ημιυπαιθρίων.
JoomShaper