Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι εταιρίες σήμερα βρίσκονται κάτω από αυξανόμενη πίεση για συνεχή επανεκτίμηση της αποδοτικότητάς τους. Οι πιέσεις μπορεί να προέρχονται από εξελίξεις στην χώρα ή και διεθνώς, από τις πιέσεις των μετόχων για αποτελέσματα, από την νομοθεσία και εξελίξεις στα κανονιστικά πλαίσια που επηρεάζουν την λειτουργία.

Μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μπορεί να σταθεί αρωγός και πολύτιμος συνεργάτης για τους πελάτες μας και να τους βοηθήσει:

 1. Στην αξιολόγηση των κινδύνων που επηρεάζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους και την εκτίμηση του βαθμού έκθεσης των επιχειρήσεων στους κινδύνους αυτούς
 2. Στο σχεδιασμό και την προτεραιοποίηση «στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων», υπό τη μορφή σχεδίων δράσης, εξισορροπώντας τη διάθεση ανάληψης ρίσκου της επιχείρησης με τις ευκαιρίες επιχειρησιακής βελτίωσης και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή
 3. Στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης διαχείρισης κινδύνων, παρέχοντας συμβουλές και συνεχή υποστήριξη για την αποτελεσματική υλοποίηση των επιμέρους έργων
 4. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλαισίου για συνεχή παρακολούθηση και προληπτική διαχείριση των κινδύνων με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που μεταβάλλεται

Η ομάδα Βελτίωσης Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας ασχολείται με την επίλυση των βασικών θεμάτων τα οποία αποτελούν προτεραιότητα όλων των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους για ανάπτυξη και επιτυχία, διαχείριση κινδύνων, αύξηση τζίρου και έλεγχο δαπανών. Βοηθάμε τους πελάτες μας στον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων και τη βελτιστοποίηση του μοντέλου λειτουργίας τους με στόχο την υλοποίηση των στρατηγικών και οικονομικών τους στόχων.

Στη διάθεση των επιχειρήσεων τίθεται μια πλειάδα επιλογών για τη διαχείριση και βελτίωση της απόδοσης, όπως σχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών και σημείων ελέγχου, μοντέλα κεντροποιημένων κοινών λειτουργιών (shared services) και εκχώρησης λειτουργιών σε τρίτους (outsourcing). Οι επαγγελματίες σύμβουλοί μας υποστηρίζουν τους πελάτες μας στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων – αποφάσεων που αφορούν θεμελιώδη και ουσιαστικά θέματα αναφορικά με τον επιτυχή επιχειρηματικό μετασχηματισμό και τη διαχείριση της αλλαγής.

Οι ομάδες Επιχειρησιακής Αποτελεσματικότητας υποστηρίζουν με επιτυχία πελάτες σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και συνεργάζονται στενά με τις αντίστοιχες ομάδες εργασίας των πελατών μας για την επιτυχή αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με:

 1. Προμήθειες Προστιθέμενης Αξίας (Rapid Value Procurement)
 2. Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση (Business Integration)
 3. Λειτουργική Βελτίωση (Operational Improvement)
 4. Διαχείριση της Επιχειρησιακής Απόδοσης και Επιχειρησιακή Ευφυΐα (Business Performance Management and Business Intelligence)

 

Προμήθειες Προστιθέμενης Αξίας

 

Οι δραστηριότητες των προμηθειών έχουν καθοριστική επίδραση στην εφοδιαστική αλυσίδα και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Βοηθάμε τους πελάτες μας να εστιάσουν στη βελτίωση συγκεκριμένων περιοχών ζωτικής σημασίας, όπως στη στρατηγική προμηθειών, στη διαχείριση συμβάσεων, στην ενοποίηση της εφοδιαστικής βάσης, και στη διαχείριση αποθεμάτων μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης αποτελεσματικών διεργασιών προμηθειών.

 

Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση

 

Βοηθάμε τους πελάτες μας στην αποτελεσματική υλοποίηση και λειτουργική ολοκλήρωση συγχωνεύσεων μεταξύ εταιρειών (post merger integration), είτε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ή σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο. Τέτοιου τύπου έργα μετασχηματισμού συχνά απαιτούν την υιοθέτηση νέων διαδικασιών και σημείων ελέγχου, την εφαρμογή νέων επιχειρησιακών μοντέλων ή και εκτεταμένη επιχειρησιακή αναδιοργάνωση.

 

Λειτουργική Βελτίωση

 

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών και υλοποιήσιμων επιχειρησιακών σχεδίων για την επίτευξη διατηρήσιμης βελτίωσης της επιχειρησιακής λειτουργίας και απόδοσης. Το έργο μας συχνά περιλαμβάνει την αμφισβήτηση / επισκόπηση / επιβεβαίωση βασικών υποθέσεων και παραδοχών της Διοίκησης, τη διενέργεια συναντήσεων εργασίας και την εν γένει υποστήριξη της Διοίκησης σε θέματα:

 1. Εξειδίκευσης της στρατηγικής και των στρατηγικών πρωτοβουλιών
 2. Σχεδιασμού και δόμησης επιχειρησιακών σχεδίων
 3. Χρηματοοικονομικής ανάλυσης και προσδιορισμού βασικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (Key Performance Indicators – KPI’s)
 4. Μοντελοποίησης και ανάλυσης ευαισθησίας
 5. Αναγνώρισης του μεγέθους επικείμενων ευκαιριών
 6. Συγκερασμού και αξιοποίησης εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας
 7. Δημιουργίας ενός αποτελεσματικού προγράμματος για την υλοποίηση ενεργειών και την επίτευξη προσδοκώμενου οφέλους

 

JoomShaper