Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Δημιουργία Αξίας στη Διαχείριση Διαθεσίμων

Η υπηρεσία αυτή εφαρμόζει μεθόδους αξιοποίησης των διαθεσίμων με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης και βελτιώνει τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως, για παράδειγμα, τις τράπεζες και τους μετόχους

 

Αύξηση Περιθωρίου Κέρδους 

Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης, αποσκοπώντας στη βελτίωση της κερδοφορίας μέσω της διασφάλισης των εσόδων, της διαχείρισης του κόστους, της βελτίωσης του περιθωρίου κέρδους και της καλύτερης οργάνωσης της επιχείρησης.

 

Χρηματοοικονομική Στρατηγική 

Η υπηρεσία αυτή αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των πόρων της επιχείρησης και της λειτουργίας της Οικονομικής Διεύθυνσης για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

 

Προϋπολογισμός και Χρηματοοικονομικά Μοντέλα

Στόχος μας είναι η βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμού και η εναρμόνιση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου των επιχειρήσεων με τον τακτικό και λειτουργικό τους σχεδιασμό.

 

Βελτίωση Οικονομικής Πληροφόρησης

Η υπηρεσία αποσκοπεί όχι μόνο στη μείωση του χρόνου προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, αλλά και στην παροχή έγκυρων και έγκαιρων οικονομικών πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Η Χρηματοοικονομική Επιχειρησιακή Λειτουργία αφορά στην εξειδίκευση της επιχειρηματικής στρατηγικής και στην ανάπτυξη στρατηγικών πρωτοβουλιών και μοντέλων λειτουργίας, που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους πελάτες μας να εφαρμόσουν με επιτυχία τη στρατηγική των επιχειρήσεών τους.

 

Η εργασία μας συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Επισκόπηση του τρόπου που η διοίκηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της επιχείρησης
  • Διεξοδική ανάλυση της στρατηγικής και του λειτουργικού μοντέλου της εταιρείας (όπου απαιτείται), με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων / ελλείψεων ή περιοχών που επιδέχονται βελτιώσεις.
  • Εκπόνηση σαφών και επιτεύξιμων σχεδίων δράσης για την υλοποίηση της στρατηγικής
  • Υποστήριξη των πελατών μας στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης και μέτρηση των αποτελεσμάτων, βάσει προκαθορισμένων στόχων και συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης.

 

Στο πλαίσιο των εργασιών μας χρησιμοποιούμε διάφορες μεθοδολογίες και τεχνικές, όπως:

  • Ανάλυση εφοδιαστικής αλυσίδας,
  • Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing),
  • Συγκριτική ανάλυση (benchmarking),
  • Διαγνωστικός έλεγχος απόδοσης επιχειρήσεων,
  • Μέθοδοι και τεχνικές μέτρησης απόδοσης, κλπ.
JoomShaper