Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Εργατικό Δίκαιο ονομάζεται το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τη κοινωνική σχέση εξαρτημένης εργασίας, επ΄ αμοιβή και την νομική θέση εκείνων που κατ΄ επάγγελμα αποζούν από αυτήν.

Το Εργατικό Δίκαιο αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της νομικής επιστήμης με αντικείμενο έρευνας και μελέτης το σύνολο των κανόνων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις. 

Τούτο επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες, ενώ είναι στενά συνδεδεμένο με την οικονομική λειτουργία ενός κράτους, με στόχο την προστασία της. Συνδέεται με την έννοια της αυτονομίας σε ένα πλαίσιο συλλογικής εφαρμογής και δράσης.

Σε αντίθεση με λοιπούς κλάδους του δικαίου, διατηρεί μια ιδιαίτερη νοοτροπία και μεθοδολογία εφαρμογής του. Συνδέεται ρητά με τη διεθνή πραγματικότητα και ενσωματώνει άμεσα ζητήματα που αφορούν στην εργασία, ιδίως στα πλαίσια της ΔΟΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τα κράτη μέλη αυτής).

Ως κλάδος του δικαίου το εργατικό δίκαιο αποτελεί αυτοτελή κλάδο ο οποίος θεωρείται τμήμα του Ιδιωτικού δικαίου. Πριν θεωρηθεί αυτοτελής κλάδος, εξετάζοντας στα πλαίσια του αστικού δικαίου και συγκεκριμένα του ενοχικού δικαίου. Σε πολλά σημεία το εργατικό δίκαιο παρουσιάζει κοινά σημεία με το δημόσιο δίκαιο.                                                                  

Η ανάθεση διαχείρισης της Μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη τείνει πλέον να καθιερωθεί και στην χώρα μας, αποτελώντας διεθνή εταιρική πρακτική. Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι ότι επιτρέπει στην επιχείρηση να επικεντρώνεται στο βασικό αντικείμενο εργασίας της, χωρίς να δαπανά χρόνο και πολύτιμους πόρους. Απαλλάσσει το λογιστήριό από επιπλέον φόρτο εργασίας έτσι ώστε να επικεντρώνεται στο σημαντικό και απαιτητικό λογιστικό αντικείμενο, παρέχοντας το μέγιστο δυνατό όφελος για την επιχείρηση.

 

Ενδεικτικές Εργασίες

  • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
  • Αναλυτική κοστολόγηση με αναφορές ανά εργαζόμενο, τμήμα εργασίας, ειδικότητα
  • Εκπόνηση προϋπολογισμού για την επόμενη χρήση σύμφωνα με τις υποθέσεις, παραμέτρους και ειδικά σενάρια που θα μας δοθούν
  • Προετοιμασία καταστάσεων υπολογισμού προβλέψεων για Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο 
  • Πάσχα και Επίδομα αδείας και όποιας άλλης παροχής δίνεται στους εργαζόμενους
  • Προετοιμασία και ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε ασφαλιστικά ταμεία
  • Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, καταστάσεων προσωπικού κλπ
  • Υποβολή της ετήσιας οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών
JoomShaper